BẢO HIỂM CHIẾN TRANH VÀ ĐÌNH CÔNG

Trong các loại bảo hiểm A, B, C cho hàng hóa thì đều có điều khoản loại trừ chiến tranh và điều khoản loại trừ đình công (điều khoản 6 và điều khoản 7)

Điều khoản 6 loại trừ chiến tranh trong B và C có nội dung như sau:

Điều khoản loại trừ chiến tranh

6. Bảo hiểm này không có trường hợp nào bảo hiểm cho những tổn thất hoặc chi phí gây ra bởi:

- Chiến tranh, nội chiến, cách mạng nổi loạn, khởi nghĩa hoặc các xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến.

- Chiếm giữ, kiềm chế hay cầm giữ và hậu quả của những sự việc đó hoặc bất kỳ mưu toàn nào vì thế mà có

- Mìn thủy lôi bom từ bất kỳ nơi nào hoặc vũ khí chiến tranh bất kỳ nào khác.

Điều khoản này loại trừ rõ ràng tổn thất, tổn hại, hay các chi phí gây ra bởi một hành động chiến tranh, trường hợp tàu chuyên chở va chạm mìn, hay thủy lôi còn lại từ chiến sự trước đó để lại.

Điều khoản 6 loại trừ chiến tranh trong Điều kiện bảo hiểm loại của A

- Chiếm bắt giữ kiềm chế hay cầm giữ (trừ khi là cướp biển) và hậu quả của những việc đó hay mọi mưu toan làm những việc đó.

Như thế, cướp biển được coi là một rủi ro trong hàng hải theo điều khoản mới, Được bao gồm trong thuật ngữ “All risks” của điều kiện bảo hiểm loại A.

Điều khoản số 7 loại trừ đình công

7. Điều khoản loại trừ đình công

Bảo hiểm này không có trường hợp nào bảo hiểm cho những tổn thất, tổn hại hoặc chi phí

  • Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối loạn lao động, phá rối trật tự hay bạo động.
  • Do hậu quả đình công, cấm xưởng, rồi loạn lao động, phá rối trật tự hoặc bạo động.
  • Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì lý do chính trị.

Điêu khoản loại trừ mọi tổn thât hay tổn hại của hàng hóa được bảo hiểm gây ra bởi những người đình công và những người tham gia rồi loạn bạo động, quấy rối trật tự hay bạo động khác.

Qua đó, các nhà bảo hiểm chia ra 2 loại bảo hiểm: Bảo hiểm chiến tranh và bảo hiểm đình công

Điều kiện bảo hiểm chiến tranh:

Theo điều kiện này, người bảo hiểm phải bồi thường những mất mát, hư hỏng của hàng hoá do:

- Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự xảy ra từ những biến cố đó hoặc bất kỳ hành động thù địch nào;

- Chiếm đoạt, bắt giữ, kiềm chế hoặc cầm giữ;

- Mìn, thuỷ lôi, bom hoặc các vũ khí chiến tranh khác;

- Tổn thất chung và chi phí cứu nạn

Phạm vi không gian và thời gian bảo hiểm đối với rủi ro chiến tranh hẹp hơn các rủi ro thông thường. Bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực khi hàng hoá được xếp lên tàu biển và kết thúc khi được dỡ khỏi tàu tại cảng cuối cùng hoặc khi hết hạn 15 ngày kể từ nửa đêm ngày tàu đến cảng dỡ cuối cùng, tuỳ theo điều kiện nào xảy ra trước. Nếu có chuyển tải, bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hết hạn 15 ngày kể từ nửa đêm ngày tàu đến tàu đến cảng chuyển tải.

Đối với rủi ro mìn và ngư lôi trách nhiệm của người bảo hiểm được mở rộng ra cả khi hàng hoá còn ở trên xà lan để vận chuyển ra tàu hoặc từ tàu vào bờ nhưng không vượt quá 60 ngày kể từ ngày dỡ hàng khỏi tàu, trừ khi có thoả thuận đặc biệt khác.

Điều kiện bảo hiểm đình công:

Theo điều kiện bảo hiểm này, chỉ bảo hiểm cho những mất mát, hư hỏng của hàng hoá

được bảo hiểm do:

- Người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối loạn

lao động, bạo động hoặc nổi dậy;

- Hành động khủng bố hoặc vì mục đích chính trị;

- Tổn thất chung và chi phí cứu nạn.

Ngời bảo hiểm chỉ bồi thường những tổn thất do hành động trực tiếp của những người đình công mà không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hậu quả của đình công gây ra.

Trách nhiệm của bảo hiểm về mặt không gian và thời gian: Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng dời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có ghi trên hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc tại một trong các thời điểm sau:

* Khi giao hàng vào kho hay nơi chứa hàng cuối cùng của người nhận hàng hoặc một

người nào khác tại nơi nhận có ghi tên trong hợp đồng bảo hiểm;

* Khi giao hàng cho bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi nhận hàng ghi trong hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm dùng làm:

- Nơi chia hay phân phối hàng hoặc

- Nơi chứa hàng ngoài hành trình vận chuyển bình thường.

* Khi hết hạn 60 ngày kể từ khi hoàn thành việc dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ cuối cùng ghi trên đơn bảo hiểm.

Trong quá trình vận chuyển nói trên nếu xảy ra chậm chễ ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm, tàu đi chệch hướng dỡ hàng bắt buộc, chuyển tải ngoại lệ hoặc thay đổi hành trình thì hợp đồng bảo hiểm vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện người được bảo hiểm phải thông báo cho người bảo hiểm biết về việc xảy ra và phải trả thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu.

Nếu có thắc mắc cần giải đáp về dịch vụ mời liên hệ Vietlink để được tư vấn

Liên hệ Hạnh 0976 58 55 58

Email: sales@vietlink.net.vn


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng